Home
    Under Reconstruction!
Art Alone

Img. ID: 12715

© Center for Jewish Art, Photographer: Khaimovich, Boris,

 Right side:

 

על

הכל יתגדל ויתקדש וישתבח

ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך

מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בעולמות

שברא העולם הזה והעולם הבא כרצונו וכרצון

יראיו וכרצון כל בית ישראל צור העולמים אדון כל

הבריות אלוה כל הנפשות היושב במרחבי מרום

השוכן בשמי שמי קדם קדושתו על החיות וקדושתו

על כסא הכבוד ובכן יתקדש שמך בנו יי אלהינו

לעיני כל חי ונאמר לפניו שיר חדש ככתוב שירו

לאלהים זמרו שמו סולו לרוכב בערב[ו]ת ביה שמו

ועלזו לפניו ונראהו עין בעין בשובו אל נוהו ככתוב

כי עין בעין יראו בשוב יי ציון ונאמר ונגלה כבוד

יי וראו כל בשר יחדו כי פי י דבר אב הרחמים

הוא ירחם עם עמוסים ויזכור ברית איתנים

ויציל נפשותינו מן השעות הרעות ויגער ביצר

הרע מן הנשואים ויחון אותנו לפליטת עולמים

וימלא משאלותינו במדה טובה ישועה ורחמים

 

סידור, דברי הקהל כאשר החזן מביא ספר תורה אל הבימה בקריאת התורה בשחרית של שבת

 

Signature:

 

זנ"מ [זאת נדבת מורנו] נפתלי ע"נ [על נשמת] אלימלך ב"מ [בן מורנו] יהודה ז"ל [זכרונו לברכה]

 

 

 Center:

 

כשמברכין החודש אומרים זה:

יהי רצון

מלפניך יי ﭏהינו וﭏהי

 אבותינו שתחדש עלינו את

החודש הזה לטובה ולברכה ותתן לנו

חיים ארוכים חיים של שלום חיים

של טובה חיים של ברכה חיים של

פרנסה חיים של חלוץ עצמות חיים

שיש בהם יראת שמים ויראת חטא

חיים שאין בהם בושה וכלמה חיים

של עשר וכבוד (?) חיים שתהא בנו אהבת

תורה וירא[ת] שמים חיים שימלא יי

משאלות לבנו לטובה אמן סלה:

 

(סדור, סדר תפילת שחרית שבת - ברכת החודש)

Signature:

 

זנ"מ [זאת נדבת מורנו] יצחק ב"מ [בן מורנו] צבי ז"ל [זכרונו לברכה]

 

 

 Left side: see 12714

 

מי

שעשה נסים לאבותינו

וגאל אותם מעבדות

לחרות הוא יגאל אותנו

בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע

כנפות הארץ חברים כל ישראל

ונאמר אמן

ראש חודש פלוני יהיה ביום פלוני הבא עלינו ועל כל ישרﭏ

לטובה:

 

(סידור, סדר תפילת שחרית שבת, ברכת החודש   (המשך של 2)(

Signature:

 

ז"נ [זאת נדבת] מ' [מורנו] יוסף ע"נ [על נדבת] דוד ב"מ [בן מורנו] יצחק אזיק ז"ל [זכרונו לברכה]

אנמוט [שם משפחה]

 

Right side up:

 

שיר למעלות

אשא עיני אל ההרים מאין יבא

עזרי עזרי מעם יי עשה שמים

וארץ וארח צדיקים כאור נגה הולך

ואור עד נכון היום ואני תפלתי לך יי עת

רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת

ישעך הנה לא ינום ולא יישן שומר

ישראל הנה עין יי אל יראיו למיחלים

לחסדו הוד והדר לפניו עוז וחדוה

במקומו כי עמך הסליחה למען-

תורא חנון ורחום יי ארך אפים

ורב חסד באור פני מלך חיים

ורצונו כעב מלקוש כי אל גדול

יי ומלך גדול על כל אלהים אשרי

העם יודעי תרועה יי באור פניך -

יהלכון כשמן הטוב על הראש יורד

על הזקן זקן אהרן שיורד על פי-

מדותיו יהי רצון מלפניך שעל ידי

הארת תיקונים עתיקא קדישא-

דעתיקא בזעיר שבאריך יכבשו

רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על

מדותיך ותתנהג עמנו במדת הרחמים

ותתן לנו חיים ארוכים וטובים-

בעסקי תורתך וקיום מצותיך לעשות

רצונך אמן כן יהי רצון:_________

 

(סדור תפלה, נוסח ספרד, סדר שחרית ליום שבת, הוצאת ספר תורה)

 

 

Signature:

[ז"נ [זאת נדבת]] רבקה ב"מ [בת מורנו] אהרון ז"ל [זכרונו לברכה]

 

Name/Title
Synagogue in Łańcut -Text tablets-North wall | Unknown
Object
Object Detail
Settings
Unknown
Date
1761 (building), 1935 (murals)
Synagogue active dates
Reconstruction dates
Artist/ Maker
Unknown (Unknown)
Historical Origin
Unknown
Community type
Congregation
Unknown
Site
Unknown
School/Style
Unknown|
Period
Unknown
Period Detail
Collection
Unknown |
Documentation / Research project
Unknown
Material/Technique
Material Stucture
Material Decoration
Material Bonding
Material Inscription
Material Additions
Material Cloth
Material Lining
Tesserae Arrangement
Density
Colors
Construction material
Measurements
Height
Length
Width
Depth
Circumference
Thickness
Diameter
Weight
Axis
Panel Measurements
Subject
Unknown |
Condition
Extant
Documented by CJA
Surveyed by CJA
Present Usage
Present Usage Details
Condition of Building Fabric
Architectural Significance type
Historical significance: Event/Period
Historical significance: Collective Memory/Folklore
Historical significance: Person
Architectural Significance: Style
Architectural Significance: Artistic Decoration
Urban significance
Significance Rating
Languages of inscription
Unknown
Type of grave
Unknown
0
Ornamentation
Custom
Contents
Codicology
Scribes
Script
Number of Lines
Ruling
Pricking
Quires
Catchwords
Hebrew Numeration
Blank Leaves
Direction/Location
Façade (main)
Endivances
Location of Torah Ark
Location of Apse
Location of Niche
Location of Reader's Desk
Location of Platform
Temp: Architecture Axis
Arrangement of Seats
Location of Women's Section
Direction Prayer
Direction Toward Jerusalem
Coin
Coin Series
Coin Ruler
Coin Year
Denomination
Signature
Colophon
Scribal Notes
Watermark
Hallmark
Group
Group
Group
Group
Group
Trade Mark
Binding
Decoration Program
Summary and Remarks
Suggested Reconsdivuction
History/Provenance
Main Surveys & Excavations
Bibliography
Short Name
Full Name
Volume
Page
Type
Documenter
|
Author of description
Alla Kucherenko | 2015
Architectural Drawings
|
Computer Reconstruction
|
Section Head
|
Language Editor
|
Donor
|
Negative/Photo. No.